Huishoudelijk regelement

Behorende bij de statuten van de Toneelvereniging “PAUZEâ€.

BESTUUR

Artikel 1

De voorzitter houdt toezicht op de werkzaamheden van het bestuur en leidt de bestuurs- en algemene ledenvergaderingen. Bij ontstentenis van de voorzitter wordt hij waargenomen door de secretaris of penningmeester.

Artikel 2

Het bestuur van de vereniging bestaat uit drie statutair vastgestelde leden. Verder kunnen er aanvullende leden zitting hebben binnen het bestuur. Allen worden benoemd, geschorst en ontslagen door de algemene ledenvergadering. Als lid van het bestuur zijn verkiesbaar de leden die tenminste 1 jaar lid zijn.

LIDMAATSCHAP

Artikel 3

 1. Wie toelating wenst tot de vereniging als lid, c.q. als donateur, dient zich aan te melden bij de secretaris.
 2. Alvorens tot toelating over te gaan, is er een proefperiode waarin het aspirant lid 4x komt kijken en meedoen in de groep, met beoordeling achteraf. Zowel het aspirant lid als het bestuur kan zich een mening vormen over de haalbaarheid van het lidmaatschap. Hoewel het een gevoelsmatige kwestie is, wordt erop gelet of het aspirant lid in de groep past of niet. Spelervaring is niet een beoordelingspunt, daarin kunnen mensen groeien. Vooraf wordt aan het aspirant lid uitgelegd waarom deze tussenstap is gezet.
 3. Het bestuur beslist over de toelating van leden. Tegen een besluit tot niet toelating staat geen beroep open.


CONTRIBUTIE

Artikel 4

 1. Jaarlijks wordt door de algemene ledenvergadering de contributie vastgesteld.
 2. De contributie dient binnen 30 dagen na ontvangst van het betaalverzoek van de penningmeester te zijn voldaan. De mogelijkheid bestaat om in termijnen te betalen.
 3. Een lid is pas stemgerechtigd als de contributie is voldaan.

Artikel 5

Bij toelating van een nieuw lid stelt het bestuur op de volgende wijze de contributie vast voor het eerste jaar van zijn/haar lidmaatschap:

 1. bij ingang van het lidmaatschap in de periode van 1 januari tot en met 30 juni op 100%;
 2. bij ingang van het lidmaatschap in de periode van 1 juli tot en met 31 december op 50%.
 3. het bestuur is gerechtigd in bepaalde gevallen reductie te verlenen op de vastgestelde contributie.

LEDENVERGADERING

Artikel 6

De agenda van de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld door het bestuur en kan tot de aanvang van de vergadering door het bestuur worden aangevuld c.q. gewijzigd. Ook leden kunnen agendapunten indienen bij de secretaris.

Artikel 7

 1. Het stemmen over personen geschiedt schriftelijk, tenzij de algemene ledenvergadering anders bepaalt. Wanneer bij een eerste stemming over een vacature waarvoor meerdere kandidaten zijn gesteld niemand de meerderheid heeft verkregen, wordt een herstemming gehouden tussen het tweetal, dat bij de eerste stemming de meeste stemmen heeft gekregen. Bij gelijk aantal stemmen beslist het lot.
 2. Het stemmen over zaken geschiedt hoofdelijk volgens de presentielijst. Een voorstel is aangenomen, indien daarop de meerderheid der geldige stemmen is uitgebracht. Bij staking der stemmen is het voorstel verworpen.

Artikel 8

Een stemgerechtigd lid, dat verhinderd is een algemene ledenvergadering bij te wonen, is gerechtigd een ander te machtigen om zijn/haar stem uit te brengen. Een machtiging dient voorzien te zijn van naam, handtekening en datum en voor aanvang van de vergadering te worden overlegd aan de secretaris. Onvolledig ingevulde of door voorwaarden beperkte machtigingen zijn ongeldig.

ANDERE DAN SPELACTIVITEITEN

Artikel 9

Elk lid dient bereid te zijn tot nevenactiviteiten binnen de vereniging met betrekking tot beheer van het theater of voorkomende productie- en/of ledenactiviteiten.

SPELERSKEUZE

Artikel 10

De regisseur zoekt, in overleg met het bestuur, de voor zijn/haar productie geschikte spelers. In eerste instantie dienen deze gezocht te worden binnen de vereniging. Lukt dit niet of onvoldoende dan kunnen er, wederom na overleg het bestuur, gastspelers aangetrokken worden.

Gastspelers betalen geen contributie.

REGLEMENTWIJZIGINGEN

Artikel 11

Wijzigingen in het huishoudelijk reglement worden vastgesteld door de algemene ledenvergadering met een meerderheid van stemmen.

SLOTBEPALING

Artikel 12

In alle gevallen, waarin de statuten of de wet niet voorzien, beslist het bestuur.

Aldus vastgesteld in de algemene ledenvergadering d.d. 16 november 2004.